Till den som ansöker om ett stipendium

Försäkra dig om ansökningstiderna, anvisningarna och din behörighet när du söker om medel för ditt projekt eller för din forskning.

Nästa ansökan till forskningsstipendier är våren 2025.

Stipendiet

Syftet med Alli Paasikivi-stiftelsen är att främja familjens sociala trygghet i samhället. Stiftelsen delar varje år ut stipendier till såväl kultur- och utvecklingsprojekt som till forskning som främjar stiftelsens syfte. Ansökan till kultur- och utvecklingsprojekten sker på hösten. Forskningsstipendierna delas ut i början av året.

Informering om stipendierna

Stiftelsen informerar om stipendier på sin hemsida, i Tiedejatutkimus.fi hemsida och med en annons som publiceras i Helsingin Sanomat.

Stiftelsen informerar via ett elektroniskt ansökningssystem med ett e-postmeddelande om stipendiet beviljats eller inte. De som tilldelats ett stipendium skickar en förbindelse och utbetalningsinformation via det elektroniska stipendiesystemet. Genom förbindelsen ger den sökande lov att det egna namnet publiceras på stiftelsens hemsida i samband med beviljandet.

Information om regler och förordningar gällande pensions- och olycksfallsförsäkring för dem som beviljats stipendium fås via Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, se https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Kulturstipendier till registrerade föreningar, stiftelser och individer

Kulturprojekten är småskaliga projekt, som skall förverkligas inom ett år från stipendiets beviljande. Som en fördel i kulturstipendierna ses nätverkande och samarbete med flera aktörer. Till kulturprojekt räknas inte utgivning eller tryckning av eget producerat material. Sökande kan vara både privatpersoner och samfund. Stipendiets storlek för kulturprojekt är max 8 000 euro. Ett större bidrag (max 20 000 euro) kan dock beviljas årligen till ett projekt som är högkvalitativ ovh särskilt lovande.

Nästa ansökan till kultur- och utvecklingsprojekten är hösten 2024.

Utvecklingsstipendier till registrerade föreningar och stiftelser

Utvecklingsstipendier beviljas till samfund för att utveckla eller pröva en ny verksamhetsmodell och till att i praktiken tillämpa forskningsresultat. Projekten skall förverkligas inom ett år från stipendiets beviljande. Utvecklingsprojektens stipendier är max 8 000 euro. Ett större bidrag (max 20 000 euro) kan dock beviljas årligen till ett projekt som är högkvalitativ ovh särskilt lovande.

Nästa ansökan till kultur- och utvecklingsprojekten är hösten 2024.

Forskningsstipendier till individer

Forskningsstipendier beviljas i som personliga stipendier.

Forskningsplanens längd bör vara max 12 000 tecken (inkl. mellanslag och källor). I forskningsplanen bör klart framgå projektets forskningsuppdrag, forsknings- och analysmetoderna, tidtabellen och budgeten. Forskningsplanen kan skrivas på finska, svenska eller engelska

Forskningsstipendiernas ansökningsprocess förklaras öppnad i början av året. Ansökningstiden är i regel två veckor. Besluten fattas i april. Besked om besluten meddelas under maj månad

I forskningsprojekten betonas högklassiga ansökningar, som anknyter antingen till doktorsavhandlingar eller till post doc -projekt. Av lärdomsprov på universitetsnivå kan bara doktorsavhandlingar komma i fråga.

Stipendiet måste användas till ändamålet det beviljats till. Huvudregeln är, att stipendiet skall tas i bruk inom ett år efter beviljandet.

Finansiering beviljas inte till grundforskning, resor, tryckkostnader, införskaffning av utrustning eller till att anställa assisterande personal.

Följande bilagor ingår i forskningsstipendieansökan:

  • forskningsplan
  • referenser
  • en meritförteckning som följer den modell som rekommenderas av TENK och en lista över publikationer som använder undervisningsministeriets publikationstypklassificering
  • etiska rådets uttalande (ifall forskningen kräver det)
  • lägesrapport (om forskaren tidigare har fått bidrag från Alli Paasikivi Foundation och ansöker om fortsättning)
  • registerinnehavarens lov vid registerforskning (ifall forskningen kräver det)
  • forskningsplatsens engagemang (för postdoktor forskare)
  • eventuella övriga bilagor (ifall forskningen kräver sådana)

En forskningsplan, referenser och CV är en obligatorisk bilagar för alla sökande. För doktorandernas måste framgå om den sökande har en plats i ett doktorandutbilningprogram. Ifall finansiering söks för forskning som redan tidigare fått understöd, och bidrag nu söks för samma ändamål av Alli Paasikivi-stiftelsen, är en framstegsrapport obligatorisk. Ett utlåtande från en etisk nämnd, registerinnehavarens tillstånd och eventuella övriga bilagor skall bifogas ifall de är relevanta för forskningen. Ur ansökan bör framgå ifall ett utlåtande från en etisk kommitté har sökts och ifall ärendet är under process.

Ansökningsformuläret ska fyllas i noggrant i alla avseenden. Det räcker inte att saker och ting framgår av bilagorna. Blanketten används som ett utvärderingshjälpmedel och ett ofullständigt ifyllande kan ha en negativ inverkan på bedömningen av ansökan.

Instruktioner för CV-mallen för Forskningsetiska delegationen (TENK): https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare

Nästa ansökningsperiod är våren 2025.

Ansökningsförfarandet

Ansökningen görs via ett elektroniskt system på en adress som publiceras på stiftelsens hemsida. Länk till stipendiesystemet: https://aps.apurahat.fi  Varje stipendievariant har sin egen blankett som finns i ovannämnda stipendiesystem.

För doktorsavhandlingar och forskningsprojekt går man enligt ett ansökningsförfarande i en omgång. Forskningsstipendierna beviljas som personliga stipendier.

Stipendiernas storlek

Stiftelsen beviljar forskningsstipendier för högst ett år per gång. Doktorsavhandlingar kan finansieras upp till tre år förutsatt att man får in en ny ansökning med framstegsrapport varje år.

Det personliga stipendiet storleken är 26 355 euro. Summorna inbegriper inte Myel-avgifter eller eventuella ersättningar till universiteten.

Stiftelsen beviljar till kultur- och utvecklingsprojekten är max 8 000 (20 000) euro.

Stipendiets uttagande, utbetalning och uppskov

Stipendiet betalas i första hand ut som en engångsutbetalning inom två månader från beslutens offentliggörande, förutsatt att mottagaren skickar in förbindelsen och utbetalningsinformationen i tid. Stipendiet måste tas ut senast i början av följande år. Stipendiets nyttjandetid kan förlängas enbart av vägande skäl (föräldraledighet, långvarig sjukdom). Förfrågan måste riktas till stiftelsens ombud. De som tilldelats stipendium måste omedelbart meddela stiftelsen ifall de inte tänker använda stipendiet. Om stipendiet inte används för ändamålet det beviljats förr, kan det krävas tillbaka.

Rapportering och uppföljning

Stipendiemottagaren måste rapportera att stipendiet nyttjats enligt syftet det tilldelades för senast tre månader efter att stipendieperioden utgått. Rapporteringen görs via det digitala stipendiesystemet. I rapporten skall framgå effekterna av stipendiet. Till rapporterna kan också bifogas fotografier och webbadresser. Rapporterna bör inte innehålla information som inte är offentlig.