Apurahan hakijalle

Varmista hakuajat, -ohjeet ja -kelpoisuus kun olet hakemassa apurahaa hankkeelle tai tutkimuksellesi.

Apuraha

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä. Tutkimusapurahat jaetaan alkuvuodesta.

Tiedottaminen apurahoista

Säätiö tiedottaa apurahoista verkkosivuillaan, Aurora-tietokannassa ja Helsingin Sanomissa julkaistavassa ilmoituksessa.

Säätiö ilmoittaa sähköisen hakujärjestelmän kautta sähköpostitse myönteisistä ja kielteisistä apurahapäätöksistä. Apurahansaajat lähettävät sitoumuksen ja maksutiedot sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sitoumuksella hakija antaa luvan oman nimensä julkaisemiseksi myönnön yhteydessä verkkosivulla.

Tietoa apurahan saajien eläke- ja tapaturvavakuuttamisen säännöistä ja määräyksistä on saatavissa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta, ks. https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Apurahatyypit

Kulttuuriapurahat

Kulttuurihankkeet ovat pienimuotoisia hankkeita, jotka on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kulttuuriapurahoissa katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeena ei pidetä oman tuotannon julkaisemista tai painamista. Hakijoina voivat olla henkilöt tai yhteisöt. Apurahan suuruus kulttuurihankkeissa on enintään 4000 euroa.

Kehittämisapuraha yhteisöille

Kehittämisapuraha myönnetään yhteisöille uuden toimintamallin kehittämiseen tai kokeiluun sekä tutkimustiedon soveltamiseen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kehittämishankkeissa apurahat ovat korkeintaan 8 000 euroa.

Tutkimusapuraha

Tutkimusrahoitus myönnetään pääsääntöisesti henkilökohtaisina apurahoina. Vain poikkeustapauksissa voidaan rahoittaa tutkimusryhmien tai yhteisöjen hakemuksia.

Tutkimusapurahojen haku julistetaan auki alkuvuodesta. Hakuaika on yleensä kaksi viikkoa. Päätökset tehdään huhtikuussa.

Tutkimushankkeissa painotetaan korkeatasoisia hakemuksia, jotka liittyvät joko väitöskirjoihin tai post doc –hankkeisiin. Yliopistollisista opinnäytetöistä voivat tulla kysymykseen vain väitöskirjat.

Apuraha on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen. Pääsääntönä on, että tutkimusapurahan käyttö on aloitettava vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Rahoitusta ei myönnetä perustutkintojen suorittamiseen, matkoihin, painatuskuluihin, laitehankintoihin tai avustavan henkilökunnan palkkaamiseen.

Tutkimusapurahahakemuksen liitteeksi tulee:

  • tutkimussuunnitelma
  • suositukset
  • edistymisraportti
  • eettisen toimikunnan lausunto
  • rekisteritutkimuksissa rekisterinpitäjän lupa
  • mahdolliset muut liitteet

Tutkimussuunnitelma on kaikille hakijoille pakollinen liite. Tohtorikoulutettavien osalta suositus on pakollinen ja siinä on käytävä ilmi hakijan paikka tohtorinkoulutusohjelmassa. Mikäli rahoitusta haetaan tutkimukselle, joka on jo aikaisemmin saanut rahoitusta, samaan tarkoitukseen Alli Paasikiven säätiöltä, myös edistymisraportti on pakollinen.  Eettisen toimikunnan lausunto, rekisterinpitäjän lupa sekä mahdolliset muut liitteet pitää liittää mukaan, mikäli ne ovat tutkimuksen kannalta oleellisia.

Tutkimussuunnitelman pituus on korkeintaan 12 000 merkkiä (sis. välilyönnit ja lähteet). Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä selkeästi ilmi hankkeen tutkimustehtävä, tutkimus- ja analyysimenetelmät, aikataulu ja budjetti.

Hakumenettely

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Väitöskirjoissa ja tutkimushankkeissa noudatetaan yksivaiheista hakumenettelyä. Tutkimusapurahat myönnetään henkilökohtaisina apurahoina.

Apurahojen suuruus

Säätiö myöntää tutkimusapurahoja enintään vuodeksi kerrallaan. Väitöskirjoja voidaan rahoittaa enimmillään kolme vuotta edellyttäen vuosittaisen haun ja siihen liitettynä edistymisraportti.

Koko vuoden henkilökohtainen apuraha on väitöskirjan tekijälle enintään 23 000 euroa ja post doc –tutkijalle enintään 26 000 euroa. Summat eivät sisällä Myel-maksuja eivätkä mahdollisia yliopistoille maksettavia korvauksia.

Säätiö myöntää kulttuurihankkeisiin enintään 4 000 euroa ja kehittämishankkeisiin enintään 8 000 euroa. 

Apurahan nosto, maksaminen ja lykkäys

Apurahat maksetaan ensisijaisesti kertaeränä kahden kuukauden kuluessa päätösten julkistamisesta, edellyttäen että saaja toimittaa sitoumuksen ja maksutiedot ajoissa. Apuraha on nostettava viimeistään seuraavan vuoden alussa. Apurahan käyttöaikaa voi pidentää vain perustellusta syystä (vanhempainvapaa, pitkäaikainen sairaus). Pyyntö on esitettävä säätiön asiamiehelle. Apurahan saajien on ilmoitettava säätiölle välittömästi, mikäli he eivät aio käyttää apurahaa. Jos apurahaa ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, se voidaan periä takaisin.

Raportointi ja seuranta

Apurahan saajan on raportoitava apurahan käytöstä myönnettyyn tarkoitukseen kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisen jälkeen. Raportointi tehdään sähköiseen apurahajärjestelmään. Raporteissa kerrotaan apurahan vaikuttavuudesta. Raportteihin voi liittää myös valokuvia ja verkko-osoitteita. Raportteihin ei tule lisätä sellaista tietoa, joka ei ole julkista.