Säännöt

Säätiön säännöissä määrätään muun muassa säätiön tarkoituksesta, varojen keruusta ja apurahojen myöntämisestä.

Alli Paasikiven Säätiön sr säännöt

Hyväksytty 8.11.2019


Säätiön nimi on Alli Paasikiven Säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Säätiön tarkoituksena on tukea ja jatkaa sitä yhteiskunnallista työtä, jota säätiön kunniapuheenjohtaja Alli Paasikivi Tasavallan Presidentin puolisona erinomaisella harrastuksella ja sydämen lämmöllä suoritti. Tässä mielessä säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä kotien henkisen ja aineellisen tason kohottamiseksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii varoja ja käyttää niitä apurahoja myöntämällä muun muassa yleisen kansalaiskunnon ja sosiaalisen vastuuntunnon kohottamiseksi, puutteessa elävien kansalaisryhmien elintason ja toimeentulomahdollisuuksien parantamiseksi, asunto-olojen ja asumistason kehittämiseksi, lasten ja nuorison huollon ja ammattikasvatuksen edistämiseksi sekä kotien taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvän tutkimus- ja valistustyön tukemiseksi.


Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan ja hankkimaan sekä omistamaan kiinteää omaisuutta.
Säätiön hallitus voi kartuttaa säätiön peruspääomaa harkintansa mukaan, ja vasta sen noustua yli miljoonan euron voi säätiö tästä peruspääoman tuotosta myöntää apurahoja ja käyttää vuosittain korkeintaan 25 % mainitun peruspääoman ylittävästä omaisuudesta ja varoista näiden sääntöjen määräämiin tarkoituksiin.


Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä.
Sääntöjen muuttamisen jälkeen hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi kauimmin hallituksessa viimeksi valituksi tulonsa jälkeen ollutta jäsentä. Jos hallituksen jäsen eroaa tai hänen hallitustyöskentelynsä muusta syystä loppuu kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uuden hallituksen jäsenen vaali toimitetaan hallituksen syyskokouksessa. Sääntöjen muuttamisen jälkeen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen enintään kahdelle toimikaudelle peräkkäin. Uuden hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alussa, jolloin erovuorossa olevan jäsenen toimikausi päättyy.
Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa asiamiehen, rahastonhoitajan ynnä muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla.
Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja äänten mennessä tasan on puheenjohtajan edustama kanta voittava.
Hallitus voi tehtävien toteuttamiseksi perustaa tarkoituksenmukaisia toimikuntia.


Hallituksen jäsenelle voidaan jäsenyydestä määrätä vain kokouspalkkio ynnä matkakulujen korvaus, jotka ovat enintään valtion komiteapalkkion ja säädettyjen matkakorvausten suuruiset. Säätiön asiamiehen ja muiden toimihenkilöiden palkat ja palkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot määrää hallitus.


Säätiötä edustavat puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia myös nimetyille henkilöille.


Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään huhtikuussa, ja käsitellään tällöin seuraavat asiat:
1. Esitetään tilintarkastajien kertomus.
2. Vahvistetaan säätiön vuosikertomus ja tilinpäätös.
3. Päätetään jaettavien apurahojen suuruudesta ja jakotavasta.
4. Ratkaistaan muut kutsussa mainitut asiat.
Hallitus kokoontuu syyskokoukseen ennen kalenterivuoden loppua, ja käsitellään tällöin seuraavat asiat:
1. Toimitetaan hallituksen jäsenen vaali.
2. Toimitetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali.
3. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä. Tilintarkastajien tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymiä tilintarkastajia.
4. Päätetään seuraavan vuoden talousarviosta.
5. Ratkaistaan muut kutsussa mainitut asiat.


Hallituksen tulee myös kokoontua, jos vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta pyytää.
Kokous on kutsuttava koolle kirjeellä tai sähköpostitse vähintään seitsemän päivää ennen sen pitämistä ja kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Jos kaikki kokouksessa läsnä olevat siihen suostuvat, voidaan käsiteltäväksi ottaa kutsussa mainitsematonkin asia.

10§
Asiamies huolehtii säätiön juoksevien asioiden hoidosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Rahastonhoitajan tehtävät määrää säätiön hallitus.

11§
Säätiön tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on toimitettava tilintarkastajalle ennen helmikuun loppua, ja tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 15. päivää.
Jäljennös tilinpäätöksestä, joka sisältää vuosikertomuksen, sekä tilintarkastajien lausunnosta on ennen toukokuun loppua lähetettävä Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12§
Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat siirretään Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle.

13§
Muissa kohdissa noudatetaan säätiölain määräyksiä.