Till den som tilldelas ett stipendium

Anvisningar för den som tilldelats ett stipendium.

Stipendiets användningssyfte

Alli Paasikivi-stiftelsen arbetar för att öka familjens sociala trygghet i samhället. Huvudregeln är, att stipendiet används inom ett år efter beviljandet och att det används för ändamålet det har beviljats för.

Stipendieförbindelse

När stipendiet delats ut skall den som beviljats ett stipendium fylla i en förbindelse i det elektroniska stipendiesystemet. Stipendiemottagarens namn, projektet och storleken på det beviljade bidraget publiceras på stiftelsens nätsidor. Med förbindelsen förbinder sig stipendiemottagaren också att rapportera om stipendiets användning inom tre månader från stipendieperiodens slut. Stipendieperioden beräknas börja när stipendiet betalas ut.

Stipendieförbindelsen görs i stipendiernas nättjänst och man loggar in dit med samma koder som använts när stipendieansökningen gjordes: https://aps.apurahat.fi

Om du har problem vid inloggningen, läs först avsnittet med frågor och svar. Om problemet kvarstår, tag kontakt med hakemustuki@datalink.fi. Utbetalningsbegäran skall göras senast två veckor före den önskade utbetalningstidpunkten.

Stiftelsens namn synligt

Stipendiemottagaren bör nämna Alli Paasikivi-stiftelsens namn i tryck- och digiprodukter. Stiftelsens logo kan laddas ned här.

Försäkringar

Om du har erhållit stipendiet i Finland, handhas din arbetspensionsförsäkring av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Stipendiemottagaren har ansvar att själv ombesörja försäkringen. Försäkringsplikten gäller både för enskilda stipendiemottagare och för den som jobbar i en arbetsgrupp som tilldelats stipendium.

Du bör ansöka om pensionsförsäkring om:

  • ditt stipendium har beviljats för minst fyra månaders arbete
  • också stipendier avsedda för arbete under fyra månader kan under vissa villkor försäkras genom att kombinera det med en försäkring som redan är i kraft. Tilläggsinformation: Att sammanfoga stipendiet
  • om stipendiet ämnat för arbete omvandlat till arbetsinkomst på årsbasis är 4 032 euro eller högre (år 2021). Tilläggsinformation: Stipendiemottagarens arbetsinkomst
  • du inte är i ett arbetsförhållande med stipendietilldelaren
  • du är 18–68 år gammal, men ändå inte ålderspensionerad
  • du är inbegripen i Finlands sociala trygghet

Om du är inbegripen i Finlands sociala trygghet bör du skaffa dig en försäkring också ifall du med stipendiet arbetar utomlands, eller om du kommer från utlandet för att arbeta i Finland. Läs mer: https://www.mela.fi/apurahansaajat/

Stipendiets uttagande, utbetalning och uppskov

Stipendiet betalas i första hand ut som en engångsutbetalning inom två månader från beslutens offentliggörande, förutsatt att mottagaren skickar in förbindelsen och utbetalningsinformationen i tid. Stipendiet måste tas ut senast i början av följande år från beviljandet.

Stipendiets nyttjandeperiod kan förlängas enbart av vägande skäl (föräldraledighet, långvarig sjukdom). Förfrågan måste skriftligen riktas till stiftelsens ombud.

Om stipendiet inte används för ändamålet det beviljats för, kan det krävas tillbaka. Meddela ombudet omedelbart, ifall du inte tänker använda stipendiet. Meddela stiftelsens ombud också ifall du erhåller annan finansiering, om dina kontakt- eller andra uppgifter ändras, om du inleder avlönat arbete eller om stipendiets syfte väsentligt förändras. Föräldraledighet, lång sjukledighet eller deltidsarbete skall också rapporteras.

Avlönat arbete under stipendieperioden

Under stipendieperioden är det möjligt att utföra en tjänst eller annan avlönad uppgift begränsat, högst 25 % av arbetstiden. Principen är, att under stipendieperioden som är ämnad för heldagsarbete, kunna utföra exempelvis oregelbundet eller regelbundet jobb på timbasis. Om det finns behov av att jobba mer, exempelvis på deltid, inverkar det på stipendiets nyttjandetid och om det skall man skilt komma överens om med stiftelsen. Under stipendieperioden kan man inte åtnjuta ett annat arbetsstipendium eller arbetslöshetsförmåner.

Stipendiets upphävning

Om stipendiet inte har tagits ut inom loppet av två år från beviljandet, återkallas det utan enskilt meddelande. Stipendiet upphävs ifall det arbete som var tänkt att utföras med stipendiet inte förverkligas. Om stipendiet inte har använts enligt direktiven kan ännu obetalt stipendium återkallas och redan utbetalt stipendium krävas tillbaka.

Beskattning

Stipendiemottagaren bör uppge stiftelsens stipendium i sin skattedeklaration. Stiftelsen informerar varje år skattemyndigheten uppgifter på de fysiska personer som beviljats stipendier. Läs fler anvisningar om stipendiets beskattning på skattemyndigheternas sida (se länk nedan).

Utredning över stipendiets användning

Stipendiemottagaren måste rapportera att stipendiet nyttjats enligt syftet det beviljades för senast tre månader efter att stipendieperioden upphört. Stipendieperioden beräknas börja från utbetalningstidpunkten. Rapportering görs via det digitala stipendiesystemet https://aps.apurahat.fi

Nyttiga länkar om stipendiemottagarens rättigheter och skyldigheter:

https://www.mela.fi/apurahansaajat/

https://tieteentekijat.fi/assets/uploads/2020/01/apurahatutkijan_tietopaketti_2017_2908.pdf

https://tieteentekijat.fi/tieteentekijan-arki/apurahat/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/