Apurahan hakijalle

Varmista hakuajat, -ohjeet ja -kelpoisuus kun olet hakemassa apurahaa hankkeelle tai tutkimuksellesi.

Seuraava haku tutkimusapurahahaku on keväällä 2024.

Seuraava hakuaika kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin on 26.9.-10.10.2023.

 

Kuvassa hymyilevä nainen ja lapsi

Apuraha

Alli Paasikiven Säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät Säätiön tarkoitusta. Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä, päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä. Tutkimusapurahat jaetaan alkuvuodesta.

Tiedottaminen apurahoista

Säätiö tiedottaa apurahoista verkkosivuillaan, Tiedejatutkimus.fi -sivustolla ja Helsingin Sanomissa julkaistavassa ilmoituksessa.

Säätiö ilmoittaa sähköisen hakujärjestelmän kautta sähköpostitse myönteisistä ja kielteisistä apurahapäätöksistä. Apurahansaajat lähettävät sitoumuksen ja maksutiedot sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sitoumuksella hakija antaa luvan oman nimensä julkaisemiseksi myönnön yhteydessä verkkosivulla.

Tietoa apurahan saajien eläke- ja tapaturvavakuuttamisen säännöistä ja määräyksistä on saatavissa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta, ks. https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Apurahatyypit

Kulttuuriapurahat rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille tai yksityishenkilöille 

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa.

Kulttuurihankkeet ovat säätiön tarkoitusta edistäviä hankkeita, jotka on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kulttuuriapurahoissa katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeena ei pidetä oman tuotannon julkaisemista tai painamista. Hakijoina voivat olla yksittäiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt.

Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Säätiö voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää erittäin laadukkaille ja lupaaville hankkeille vuosittain myös yhdestä kolmeen yli 8000 euron avustusta, jotka ovat suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Hyvällä hankkeella on selkeä kohderyhmä ja suunniteltu toiminta on hyvin kuvattu. Hankkeen puitteet ajan, resurssien ja osaamisen suhteen ovat uskottavat toteutuksen kannalta. Hakemuksessa esitetty toiminta edistää säätiön periaatteita lisäämällä perheiden hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa.

Hankesuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Tarkemmat ohjeet

Seuraava kulttuuri- ja kehittämisapurahahaku on 26.9.-10.10.2023.

Ilmoittaudu mukaan apurahainfoon Teamsin välityksellä 27.9. klo 13:30-15. info@allinsaatio.fi 

Kehittämisapurahat rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa.

Kehittämisapuraha myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille uuden toimintamallin kehittämiseen tai kokeiluun, sekä tutkimustiedon soveltamiseen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä.

Hankkeet voivat olla esim. sellaisia, joissa pilotoidaan lapsia, nuoria ja perheitä tukevan toiminnan seurantaan tai tunnistamiseen tarkoitettuja välineitä ja keinoja. Hankkeiden tavoitteellisuuteen, skaalautuvuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, sisältäen erityisesti tutkimuksen, kiinnitetään erityistä huomiota.

Myönnettävät apurahat ovat pääsääntöisesti korkeintaan 8 000 euroa. Säätiö voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää erittäin laadukkaille ja lupaaville hankkeille vuosittain myös yhdestä kolmeen yli 8000 euron avustusta, jotka ovat suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Hyvällä hankkeella on selkeä kohderyhmä, selkeä tavoite, sekä teoreettinen viitekehys tai on olemassa empiiristä tietoa, joka tukee ymmärrystä siitä, että hankkeessa esitetyllä käytännöllä olisi saavutettavissa vaikutuksia kohderyhmän elämässä. Lisäksi hankkeen puitteet ajan, resurssien ja osaamisen suhteen ovat uskottavat toteutuksen kannalta. Hakemuksessa esitetty toiminta tuo uutta tietoa perhepalveluiden ja perhepolitiikan tueksi.

Hankesuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Tarkemmat ohjeet

Seuraava kulttuuri- ja kehittämisapurahahaku on 26.9.-10.10.2023.

Ilmoittaudu mukaan apurahainfoon Teamsin välityksellä 27.9. klo 13:30-15. info@allinsaatio.fi 

Tutkimusapuraha yksityishenkilöille

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa.

Tutkimusrahoitus myönnetään henkilökohtaisina apurahoina.

Tutkimussuunnitelman pituus on korkeintaan 12 000 merkkiä (sis. välilyönnit ja lähteet). Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä selkeästi ilmi hankkeen tutkimustehtävä, tutkimus- ja analyysimenetelmät, aikataulu ja budjetti. Tutkimussuunnitelma voidaan kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Tutkimusapurahojen haku julistetaan auki alkuvuodesta. Hakuaika on yleensä kaksi viikkoa, päätökset tehdään huhtikuussa. Päätökset julkaistaan toukokuun loppuun mennessä Säätiön verkkosivuilla, hakijoille ilmoitetaan päätöksistä myös henkilökohtaisesti.

Tutkimushankkeissa painotetaan korkeatasoisia hakemuksia, jotka liittyvät joko väitöskirjoihin tai post doc –hankkeisiin. Yliopistollisista opinnäytetöistä voivat tulla kysymykseen vain väitöskirjat. Apuraha on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen. Pääsääntönä on, että tutkimusapurahan käyttö on aloitettava vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Rahoitusta ei myönnetä perustutkintojen suorittamiseen, matkoihin, painatuskuluihin, laitehankintoihin tai avustavan henkilökunnan palkkaamiseen.

Tutkimusapurahahakemuksen liitteeksi tulee:

  • tutkimussuunnitelma
  • suositukset
  • CV
  • edistymisraportti
  • eettisen toimikunnan lausunto (mikäli tutkimushankkeen kannalta oleellinen)
  • rekisteritutkimuksissa rekisterinpitäjän lupa (mikäli tutkimushankkeen kannalta oleellinen)
  • mahdolliset muut liitteet (mikäli tutkimushankkeen kannalta oleelliset)

Tutkimussuunnitelma ja CV ovat kaikille pakollisia liitteitä. Tohtorikoulutettavien osalta suositus on pakollinen ja siinä on käytävä ilmi onko hakijalla paikka tohtorinkoulutusohjelmassa. Mikäli rahoitusta haetaan tutkimukselle, joka on jo aikaisemmin saanut rahoitusta samaan tarkoitukseen Alli Paasikiven säätiöltä, myös edistymisraportti on pakollinen.

Eettisen toimikunnan lausunto, rekisterinpitäjän lupa sekä mahdolliset muut liitteet pitää liittää mukaan, mikäli ne ovat tutkimuksen kannalta oleellisia. Hakemuksessa on käytävä on käytävä ilmi, onko eettisen toimikunnan lausunto prosessissa.

Seuraava tutkimusapurahahaku on keväällä 2024.

Hakumenettely

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa. Linkki apurahajärjestelmään: https://aps.apurahat.fi. Jokaiselle apurahatyypille on oma erillinen lomake, joka löytyy em. apurahajärjestelmästä.

Väitöskirjoissa ja tutkimushankkeissa noudatetaan yksivaiheista hakumenettelyä. Tutkimusapurahat myönnetään henkilökohtaisina apurahoina.

Apurahojen suuruus

Säätiö myöntää tutkimusapurahoja enintään vuodeksi kerrallaan. Väitöskirjoja voidaan rahoittaa enimmillään kolme vuotta edellyttäen vuosittaisen haun ja siihen liitettynä edistymisraportti.

Koko vuoden henkilökohtainen apuraha on väitöskirjan tekijälle enintään 23 000 euroa ja post doc –tutkijalle enintään 26 000 euroa. Summat eivät sisällä Myel-maksuja eivätkä mahdollisia yliopistoille maksettavia korvauksia.

Säätiö myöntää kulttuurihankkeisiin ja kehittämishankkeisiin pääsääntöisesti enintään 8 000 euroa. Säätiö voi kuitenkin harkintansa mukaan myöntää erittäin laadukkaille ja lupaaville hankkeille vuosittain myös yhdestä kolmeen yli 8000 euron avustusta, jotka ovat suuruudeltaan enintään 20 000 euroa.

Apurahan nosto, maksaminen ja lykkäys

Apurahat maksetaan ensisijaisesti kertaeränä kahden kuukauden kuluessa päätösten julkistamisesta, edellyttäen että saaja toimittaa sitoumuksen ja maksutiedot ajoissa. Apuraha on nostettava viimeistään seuraavan vuoden alussa. Apurahan käyttöaikaa voi pidentää vain perustellusta syystä (vanhempainvapaa, pitkäaikainen sairaus). Pyyntö on esitettävä säätiön asiamiehelle. Apurahan saajien on ilmoitettava säätiölle välittömästi, mikäli he eivät aio käyttää apurahaa. Jos apurahaa ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, se voidaan periä takaisin.

Raportointi ja seuranta

Apurahan saajan on raportoitava apurahan käytöstä myönnettyyn tarkoitukseen kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisen jälkeen. Raportointi tehdään sähköiseen apurahajärjestelmään. Raporteissa kerrotaan apurahan vaikuttavuudesta. Raportteihin voi liittää myös valokuvia ja verkko-osoitteita. Raportteihin ei tule lisätä sellaista tietoa, joka ei ole julkista.